Reference

Čistírna odpadních vod Hora Svatého Šebestiána

Demolice stávající čistírny a kompletní dodávka stavební části čistírny odpadních vod pro 500 EO. Podzemní železobetonové nádrže, zděná provozní budova, přívodní a odtokové potrubí, oplocení a zpevněné plochy.

Doba výstavby: 6 měsíců

Objednatel: Horák – Děčín.

 

Most přes údolí Hačky

Gabionové opevnění pat mostních pilířů. Ukládka dlažbového kamene do drátokošů v prudkém svahu.

Doba výstavby: 2 měsíce

Objednatel: SMP Praha

 

Rekonstrukce kanalizace Boletice

Demolice 14 ks stávajících kanalizačních šachet a  vybudování nových, částečně monolitických, částečně skružových pod ochranou zátažného pažení do hloubky 3 až 9m.

Doba výstavby: 3 měsíce

Objednatel: Stavby silnic a železnic Ústí nad Labem 

Rekonstrukce stavidla Káraný

Demolice stávajícího nefunkčního stavidla na přítoku do řeky Labe a zhotovení nového stavidla.

Doba výstavby: 1 měsíc

Objednatel: Povodí Labe Hradec Králové

Odstranění  výusti Česká Kamenice

Likvidace výtoku splaškové kanalizace do vodního toku, zhotovení odlehčovací komory, podchod řeky Kamenice a napojení kanalizace do nového řadu.

Doba výstavby: 2 měsíce

Objednatel: Severočeská vodárenská společnost Teplice 

Zateplení fasády obecního úřadu Vrutice

Oprava zdiva a provedení zateplovacího systému z EPS včetně fasády na budově obecního úřadu.

Doba výstavby: 2 měsíce

Objednatel: obec Vrutice

II/247 – přivaděč Prosmyky

Přeložky inženýrských sítí (vodovod, plynovod, kanalizační výtlak) a dešťová  kanalizace pro odvodnění křižovatky včetně usazovací nádrže a křížení trati podvrtem, v souvislosti s výstavbou nového mostu přes řeku Labe v Litoměřicích.

Doba výstavby: 10 měsíců

Objednatel: Eurovia CS  Chlumec

Rekonstrukce Chrochvického potoka v Děčíně

Odtěžením 2800m3 zeminy a výstavbou přehradní zdi z lomového kamene délky 25m o výšce 5m vznikl záchytný prostor pro 1400m3 splavenin. Břehy byly opevněny těžkým záhozem, součástí stavby bylo obtokové potrubí DN 300 v délce 80m a příjezdová komunikace v délce 120m.

Hlavní objemy: výkopy 2800m3, žulové zdivo 207m3, kamenný zához 232m3, rovnanina z lomového kamene 68m3.

Doba výstavby: 8 měsíců  

Objednatel: Povodí Ohře, Chomutov

 

Vodovodní přivaděč pro Ústí nad Labem

Zhotovení 32 ks odkalovacích a odvzdušňovacích šachet na přívodu pitné vody pro město Ústí nad Labem.

Doba výstavby: 6 měsíců

Objednatel: Severočeská vodárenská společnost Teplice

Labe – oprava koryta

Odstranění povodňových škod spočívalo v provedení oprav cca 500m2 kamenných dlažeb na březích vodního toku,  včetně odstranění nánosu a břehových úprav.

Doba výstavby: 4 měsíce

Objednatel: C  PORT Praha

ČSOV č. 3 a 4 Zákupy

Provedení železobetonových konstrukcí čerpacích stanic odpadních vod na stavbě kanalizace Zákupy.

Cca 110 m3 železobetonu.

Doba výstavby: 2 měsíce

Objednatel: Horák -  Děčín

Rekonstrukce kanalizace Ústí nad Labem, Žukovova ulice

Výměna stávajícího kanalizačního potrubí beton DN 600 za potrubí laminát DN 1000 v délce 322m včetně  osazení 10 nových kanalizačních šachet, přepojení domovních přípojek, související opravy chodníků, obnovení asfaltobetonového povrchu komunikace.

Doba realizace: 8 měsíců

Objednatel: Severočeská vodárenská společnost Teplice

Čerpací šachta "Londýnská", Ústí nad Labem

Výkop a zhotovení železobetonové čerpací šachty světlosti 2,5 x 3m, založené pod ochranou zátažného pažení v hloubce 12m a napojené na kanalizační sběrač. Součástí stavby byl výtlačný řad HDPE 80 v délce 60m a přípojka NN.

Doba realizace: 4 měsíce

Objednatel: Stavby silnic a  železnic, Ústí nad Labem

Protipovodňová ochrana - přístavy Ústí nad Labem

Zhotovení vyvazovacích prvků pro lodě, ze štětovnic zaberaněných do hloubky 6m, s úvaznými kruhy v betonovém bloku. Celkem 21 kusů.

Doba realizace: 2 měsíce

Objednatel: Povodí Labe, Hradec Králové

Čerpací šachta Krásné Březno, Ústí nad Labem

Železobetonová šachta světlosti 2,4 x 5,1m, založená v hloubce 8m pod ochranou zátažného pažení.

Doba realizace: 1 měsíc

Objednatel: Horák – Děčín

Čistírna odpadních vod Zvoleněves

Železobetonové nádrže čistírny odpadních vod o rozměrech 5,60 x 19,00m, založené v otevřené jámě do hloubky 6m.

Doba realizace: 3 měsíce

Objednatel: Horák – Děčín

Čistírna odpadních vod Polepy

Kompletní dodávka stavební části čistírny odpadních vod včetně přívodního a odtokového potrubí DN 300 – 500m, přípojky vody, oplocení a příjezdné a obslužné komunikace.

Doba realizace: 10 měsíců

Objednatel: Severočeská vodárenská společnost

Miřejovická stráň - Litoměřice

Provedení 38ks kanalizačních a vodovodních přípojek k rodinným domkům.

Doba realizace: 2 měsíce

Objednatel: Město Litoměřice

Řadové garáže Kochovice

Kompletní dodávka stavby řadových garáží s devíti garážovými boxy.

Doba realizace: 3 měsíce

Objednatel: Město Hoštka

Opravy komunikací Trnovany

Výměna poškozených obrubníků, lokální opravy asfaltobetonových povrchů komunikací, provedení 250 m2 chodníků ze zámkové dlažby.

Doba realizace: 2 měsíce

Objednatel: Obec Trnovany

Parkoviště Mlékojedy

Odvodnění části komunikace položením silničních obrubníků a předlažby, zhotovení parkoviště osobních automobilů.

Doba realizace: 2 měsíce

Objednatel: obec Mlékojedy

Půdní vestavba Králova Výšina - Ústí nad Labem

Kompletní přestavba půdního prostoru na byt.

Doba realizace: 5 měsíců

Objednatel: Mgr. Satrapová

Modernizace rodinného domu Děčín - Slunečná

Kompletní modernizace rodinného domu - rekonstrukce instalací, opravy omítek a podlah, rekonstrukce koupelen, zateplení fasády.

Doba realizace: 6 měsíců

Objednatel: Miroslava Rezková

Konečné úpravy - most Libochovice

Dosvahování části náspů rekonstruovaného mostu, provedení kamenné dlažby na kuželech mostních opěr.

Doba realizace: 1 měsíc

Objednatel: SMP CZ  Praha